Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa

im. St. Żeromskiego i Przedszkole w Kurozwękach jest mgr Marzanna Tomporowska